Regulamin

Strona www.Chwilowkionline24.pl (dalej zwana „Stroną”) jest własnością Traffic Control OÜ (nr rej.: 11501857, Adres: Tornimäe 2, 10143 Tallinn, EE) (dalej „TC”).

Strona gromadzi propozycje finansowe firm trzecich specjalizujących się w zakresie udzielania szybkich pożyczek (dalej jako: „Partnerzy”). TC nie świadczy usług finansowych w swoim imieniu.

Umieszczając dane osobowe na Stronie i korzystając z naszych serwisów, akceptujesz i zgadzasz się przestrzegać wszystkich Warunków wymienionych poniżej. Uważnie przeczytaj dane Warunki. Jeśli nie zgadzasz się z nimi, proszę nie wprowadzaj danych osobowych na Stronie.

Wszystkie produkty i usługi TC są przedmiotem niniejszych Warunków korzystania ze Strony.

Żadnych propozycji

Strona ta stworzona jest wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi oferty skorzystania z jakichkolwiek produktów czy usług wymienionych na tej Stronie. TC nie ponosi żadnej odpowiedzialności za Twoje decyzje, które będą podjęte na podstawie informacji zawartych na Stronie. My również nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane przez wykorzystanie informacji zawartych na Stronie.

Warunki korzystania ze Strony

Użytkownik zobowiązuje się nie korzystać z żadnych materiałów zawartych na Stronie, które mogą zawierać wirusy, niebezpieczny kod lub inne szkodliwe składniki, a także w żaden sposób nie próbować zmieniać zawartości strony.

Strona jest przeznaczona wyłącznie dla osób posiadających do niej dostęp, pochodzących z Rzeczypospolitej Polskiej, będących w wieku od 18 lat oraz posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. W związku z tym, nie możemy zagwarantować, że Strona lub zamieszczone na niej informacje są zgodne z obowiązującymi lokalnymi przepisami, zasadami lub ograniczeniami, lub nadaje się do wykorzystania w innych miejscach. Użytkownicy, którzy mają dostęp do Strony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinny zapoznać się i przestrzegać odpowiednich przepisów, zasad i ograniczeń.

Zgadzasz się ponosić pełną odpowiedzialność za korzystanie ze Strony przez dowolnego użytkownika z Twojego komputera, i zgadzasz się, że Ty albo każdy inny użytkownik spełnia wymagania niniejszych warunków. Zobowiązujesz się powiadomić TC w trybie natychmiastowym o niesankcjonowanym użyciu Twojego adresu e-mail lub innych naruszeniach bezpieczeństwa, również Twoim na komputerze.

W przypadku dodania Twoich danych osobowych na Stronę, zgadzasz się, że informacje te nie będą poufne, a także przyznajesz nam stałą, bezterminową, wyłączną licencję na używanie, publikowanie, kopiowanie, modyfikowanie, adaptowanie, publiczne wyświetlanie i tłumaczenie wszystkich informacji, lub niektórych ich części w dowolnym celu, bez ograniczeń. Zastrzegamy sobie prawo do usunięcia bez powiadomienia wszelkich informacji podanych przez Klienta na Stronie.

Partnerzy Traffic Control OÜ

W zakresie usług świadczonych przez Traffic Control OÜ za pośrednictwem Strony, Traffic Control OÜ współpracuje z następującymi Partnerami:

 • AlfaKredyt Sp. z o.o.
 • Axcess Financial Poland Sp. z o.o.
 • Colorfull Management Ltd.
 • Creamfinance Poland Sp. z o.o.
 • Ferratum Bank Limited
 • Friendly Finance Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres. Ul. Złota 7 lok. 18, 00-019 Warszawa, numer KRS 0000448749, kontakt: pozyczkomat.pl, tel. +48 22 112 0 112, www.pozyczkomat.pl
 • IPF Polska Sp. z o.o.
 • Kreditech Polska Sp. z o.o.
 • Aventus Group Sp. z o.o.
 • PolCredit Sp. z o.o.
 • Regita Sp. z o.o.
 • Tribution Consult Ltd
 • VIA SMS PL Sp. z o.o.
 • Vivus Finance Sp. z o.o.
 • Wonga.pl Sp. z o.o.
 • MILOAN POLSKA Sp. z o.o.
 • Cashsport Sp. z o.o.
 • Creditstar Poland Sp. z o.o.
 • Ekspres Pożyczka Sp. z o.o.
 • Filarum Sp. z o.o.
 • GetBucks Poland Sp. z o.o.
 • In Credit Sp. z o.o.
 • Poli Invest Sp. z o.o.
 • Mogo Sp. z o.o.
 • ID Finance Poland Sp. z o.o.
 • NetGotowka Sp. z o.o.
 • Rapid Finance Polska Sp. z o.o.
 • Skatepart East OU
 • Syner Sp. z o.o.
 • Alfa Finane Sp. z o.o.
 • Wandoo Finance Sp. z o.o.

W momencie przesłania przez Ciebie wniosku o pożyczkę, co nastąpi po kliknięciu przez Ciebie w przycisk „Aplikuj teraz!”, Twoje dane osobowe udostępnione za pośrednictwem formularza, zostaną przekazane przez Traffic Control OÜ do Partnera, którego oferta najbardziej odpowiadać będzie Twoim preferencjom.

Informujemy, że Partner, który otrzyma Twój wniosek o pożyczkę, będzie przetwarzać Twoje dane osobowe przekazane mu przez Traffic Control OÜ jako ich administrator, w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy pożyczki, o którą wnioskujesz za pośrednictwem naszej Strony.

Informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, a także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Ocena zdolności kredytowej przez Partnerów

W związku ze złożonym przez Ciebie za pośrednictwem Traffic Control OÜ wnioskiem o pożyczkę, Partner, który otrzyma Twój wniosek o pożyczkę, przed jej udzieleniem jest zobowiązany do dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej – obowiązek ten wynika z przepisu art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim.

W celu umożliwienia Partnerowi, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ. otrzymał mój wniosek o pożyczkę, wypełnienia ustawowego obowiązku dokonania oceny mojej zdolności kredytowej przed udzieleniem wnioskowanej przeze mnie pożyczki oraz oceny ryzyka kredytowego związanego z udzieleniem mi pożyczki, zgodnie z przepisem art. 9 ustawy z dnia 11 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U.2011 nr 126 poz. 715 ze zm.) w zw. z art. 24 ust.1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“), niniejszym upoważniam Partnera rozpatrującego mój wniosek o pożyczkę do wystąpienia i uzyskania z biur informacji gospodarczych, w rozumieniu Ustawy informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach. Jednocześnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, o którym mowa w zdaniu poprzednim, informacji pozyskanych zgodnie z niniejszym upoważnieniem w celu dokonania oceny mojej zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego.

Informujemy, że w zakresie powyższego upoważnienia, Partner będzie uprawniony do zasięgnięcia informacji o Twoich zobowiązaniach w następujących biurach informacji gospodarczej: Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A., Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej S.A., ERIF Biuro informacji Gospodarczej S.A.

Na podstawie przepisu art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm., dalej jako: „Ustawa“) oraz na podstawie art. 105 ust. 4a i 4a 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. 2002 Nr 72 poz. 665 ze zm.) w zw. z art. 13 Ustawy, niniejszym upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do pozyskania z Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. z siedzibą w Warszawie dotyczących mnie informacji gospodarczych oraz do pozyskania za pośrednictwem Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. danych gospodarczych z Biura Informacji Kredytowej S.A. i Związku Banków Polskich dotyczących mojego wymagalnego od co najmniej 60 dni zadłużenia wobec banków lub instytucji upoważnionych do udzielania kredytów, przekraczającego 200 zł (dwieście złotych), lub braku danych o takim zadłużeniu.

Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych obejmujących: imię i nazwisko, numer PESEL, serię i numer dokumentu tożsamości, moje dane teleadresowe, w tym numer telefonu i adres e-mail, adres zameldowania i/lub adres zamieszkania, a także informacji dotyczących mojego zobowiązania wobec tego Partnera (zapytanie), oraz udostępnienie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, dla oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez tego Partnera w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (t.j. Dz. U.2011 nr 126 poz. 715 ze zm.) oraz innym podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze zm.).

Upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do przekazania do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z umowy pożyczki zawartej z tym Partnerem, w tym także dane dotyczące zobowiązania po odstąpieniu od umowy, a także wyrażam zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową, do Partnera, o którym mowa w niniejszym upoważnieniu, dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z tym Partnerem umowy pożyczki lub istnienia mojego zobowiązania po odstąpieniu od umowy oraz przetwarzanie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiąznaia wynikającego z zawartej umowy pożyczki z Partnerem, którego dotyczy niniejsza zgoda, lub odstąpienia od umowy, przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego oraz udostępnianie tych danych podmiotom upoważnionym na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 1997 nr 140 poz. 939 ze zm.).

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. 2010 nr 81 poz. 530 ze zm , dalej jako: „Ustawa”), upoważniam Partnera, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzymał mój wniosek o pożyczkę, do wystąpienia za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie do biur informacji gospodarczej – w rozumieniu ustawy, o ujawnienie informacji gospodarczych dotyczących moich zobowiązań.

Niniejszym udzielam Traffic Control OÜ oraz Partnerowi, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzyma mój wniosek o pożyczkę, pełnomocnictwa do złożenia w moim imieniu za pośrednictwem biur informacji gospodarczych w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych z dnia 9 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 81, poz. 530 ze zm.), w Biurze Informacji Kredytowej S.A. oraz w Związku Banków Polskich – System Bankowy Rejestr, bezterminowego upoważnienia do udostępnienia danych gospodarczych przetwarzanych przed te instytucje, w zakresie niezbędnym do dokonania oceny wiarygodności płatniczej i oceny ryzyka kredytowego, celem ujawnienie ich przez biura informacji gospodarczych temu Partnerowi.

Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz. U. z 2014 poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę, wyrażam zgodę na udostępnienie przez Partnera – który otrzymał za pośrednictwem Traffic Control OÜ mój wniosek o pożyczkę, moich danych osobowych Współpracującym z tym Partnerem Kredytodawcom*, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia udzielenia niniejszej zgody, celem uzyskania ze zbiorów danych Współpracujących Kredytodawców* informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających.

Celem oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej, jak również celem weryfikacji wiarygodności moich danych podanych we wniosku o pożyczkę złożonym za pośrednictwem Traffic Control OÜ, wyrażam zgodę na udostępnianie przez Współpracujących Kredytodawców* Partnerowi – który otrzymał za pośrednictwem Traffic Control OÜ mój wniosek o pożyczkę, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od udzielenia niniejszej zgody, informacji o złożonych przeze mnie wnioskach o pożyczkę, zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających a przetwarzanych w ich zbiorach danych.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Partnera, który za pośrednictwem Traffic Control OÜ otrzymał mój wniosek o pożyczkę, przez okres trzech lat odpowiednio po: wykonaniu zobowiązań wynikających z zawartej umowy o kredyt konsumencki, zbyciu przez tego Partnera wierzytelności wynikających z umowy o kredyt konsumencki lub rozwiązaniu umowy o kredyt konsumencki, informacji o zawartych ze mną umowach o kredyt konsumencki oraz o wykonywaniu zobowiązań z nich wynikających oraz przez okres trzech lat moich danych osobowych i pozostałych danych wskazanych we wniosku o pożyczkę w celu oceny zdolności kredytowej mojej osoby w związku z wynikającym z art. 9 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2014 r. poz. 1497 ze zm.) obowiązkiem Partnera dokonania oceny mojej zdolności kredytowej oraz w celu weryfikacji wiarygodności wniosków o zawarcie umowy o kredyt konsumencki składanych pozostałym Współpracującym Kredytodawcom* poprzez przeprowadzenie przez tego Partnera na wniosek Współpracujących Kredytodawców* analiz statystycznych polegających na porównaniu danych o złożonym Partnerowi przeze mnie wniosku o zawarcie umowy o kredyt konsumencki z danymi wskazanymi w kierowanych do tego Partnera przez pozostałych Współpracujących Kredytodawców* zapytaniach zawierających dane o składanych do nich wnioskach o zawarcie umowy o kredyt konsumencki i udostępnienie Współpracującym Kredytodawcom* informacji statystycznych o wynikach tych analiz.
*Lista Współpracujących Kredytodawców prowadzona jest przez każdego z Partnerów i umieszczona na prowadzonych przez nich stronach internetowych.

Zrzeczenie się odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

TC podejmuje wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia konkretności i aktualności treści zamieszczonych na Stronie. Ale TC nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności, spójności, terminowości i kompletności informacji zamieszczonych na Stronie. TC może wstrzymać działanie Strony bez wcześniejszego powiadomienia.

Informacje na Stronie są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych i nie zawiera zaleceń, aby korzystać ze wszystkich usług, które są dostępne na Stronie. TC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, przypadkowe, bezpośrednie lub karalne szkody wynikające z korzystania z wszelkich materiałów na Stronie, w tym wirusów, niezależnie od dokładności i kompletności wszelkich takich materiałów.

Informacje na Stronie są dostarczane na zasadzie „tak jak jest” i „jak jest dostępne”. Nie gwarantujemy, że Strona będzie pracować nieprzerwanie i bez błędów.

Zmiany

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków w dowolnym czasie, bez uprzedniego powiadomienia. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność i zgadza się regularnie sprawdzać Warunki na Stronie, a także zapoznawać się z najnowszymi informacjami. W przypadku korzystania ze Strony po dokonanych zmianach oznacza to, że zgadzasz się z nowymi Warunkami. Zaleca się, aby od czasu do czasu wydrukować i zachować kopię niniejszych Warunków, a także kopie wszelkich warunków, które mają zastosowanie do usług, z których korzystasz za pośrednictwem tej Strony.

Strony innych firm

Linki ze Strony do stron innych firm są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych. Nie ponosimy odpowiedzialności za ich treść, ponieważ nie sprawdzamy tych stron. Użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie z linków do innych stron, które są podawane na Stronie. Zalecamy zapoznanie się z warunkami korzystania z tych stron.

Prawa autorskie Chwilowkionline24

Prawa autorskie, informacje, materiały i ich zamieszczenie na tej stronie są naszą własnością, chyba że zaznaczono inaczej. Zastrzegamy wszelkie prawa autorskie, marki handlowe, patenty, prawo intelektualne i inne prawa majątkowe dotyczące informacji i materiałów zawartych na Stronie.

Można drukować, kopiować, pobierać lub tymczasowo przechowywać fragmenty z tej strony na użytek własny lub do korzystania z naszych produktów i usług. Użytkownik nie ma prawa do wprowadzania jakichkolwiek zmian. Każde inne zastosowanie strony Chwilowkionline24 jest zabronione bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.

Nikt nie może korzystać z informacji i materiałów zamieszczonych na Stronie na innych stronach, lub wspomnieć o Stronie bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Poza przypadkami określonymi powyżej, użytkownik nie może wykorzystywać znaków, logo ani znaków handlowych Chwilowkionline24.

Podsumowanie

Niniejsze Warunki są regulowane przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Wszelkie spory wynikające z korzystania z tej Strony i jej treści będą rozwiązywane w sądzie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej.

Administratorem danych osobowych przekazanych za pośrednictwem Strony jest Traffic Control OÜ, nr rej.: 11501857, Adres: Tornimäe 2, 10143 Tallinn, EE, dalej jako: „TC”, który przetwarza je w celu ich udostępniania Partnerom, których oferta najbardziej odpowiada preferencjom określonym we wniosku o pożyczkę złożonym za pośrednictwem Strony.

W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody Twoje dane osobowe zostaną udostępnione przez Traffic Control OÜ jego Partnerom w celu wykonywania przez Partnerów marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych Partnerów przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w rozumieniu przepisu art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 171 poz. 1800 ze zm.).

Informujemy, że posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania, zaś w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie przez TC Twoich danych osobowych Partnerom w celach marketingu bezpośredniego produktów i usług tych podmiotów, także prawo żądania zaprzestania przetwarzania danych i wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Podanie danych jest dobrowolne.